ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙