ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งกำหนดการนำเสนอโครงงาน/แบบลงเวลา/กำหนดการประชุมทางวิชาการ/เชิญผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ ผู้ประสานงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการนำเสนอโครงงาน/แบบลงเวลา/กำหนดการประชุมทางวิชาการ/เชิญผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ ผู้ประสานงาน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการฯ ครั้งที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙