ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ให้โรงเรียนลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  ผ่านทางลิ้งค์ ระบบจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิพากษ์และนำเสนอผลงานด้านวิชาการ