ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

1. หนังสือเชิญร่วมประชุมวิชาการ

2. แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

3. ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ

4. กำหนดการประชุมวิชาการ