ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการส่งโครงงานภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559

รายละเอียด

กำหนดการส่งโครงงานภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559(www.ap.sura.ac.th/data)

1.แต่ละโรงเรียนส่งโครงงานภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประกวดโรงเรียนละ 1 โครงงาน
2.แต่ละโครงงานประกอบด้วย นักเรียน 1-3 คน ครูที่ปรึกษา 1-2 คน
3.ในกรณี "ที่ปรึกษาพิเศษ" จะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ไม่เกิน 2 คน
4.โรงเรียนจะต้องอัพโหลดไฟล์ฉบับเต็มของโครงงานผ่านทางโปรแกรมเท่านั้น (รวมให้ได้ 1 ไฟล์และเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น)

 

ช่องทางส่งข้อมูล
ส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ : http://ap.sura.ac.th/data โดยใช้username password เดิม
หรือ ติดต่อประสานงาน โทรศัพท์หมายเลข 088- 349-9565 ( นางอรอุมา สำรวมจิตร )