ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการส่งโครงงานภาคภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด

โครงงานทุกประเภท ให้ครูผู้รับผิดชอบได้ส่งรายชื่อโครงงาน  ชื่อนักเรียนที่นำเสนอโครงงาน  ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน  บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ ตามตัวอย่างแนบท้ายหนังสือนี้  โดยบทคัดย่อส่งไฟล์ข้อมูล word และ pdf  ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  เพื่อจะได้ส่งโรงพิมพ์จัดทำรูปเล่มได้ทันตามกำหนดเวลา  และปริ้นแบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมออกมาจากระบบเพื่อลงลายมือชื่อ (ไม่ต้องลงเวลามาและเวลากลับ)  แล้วนำมาส่งให้กับกรรมการรับลงทะเบียน ในวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  (ใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ)

 

ช่องทางส่งข้อมูล
ส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ : http://ap.sura.ac.th/data โดยใช้username password เดิม
หรือ ติดต่อประสานงาน โทรศัพท์หมายเลข 088- 349-9565 ( นางอรอุมา สำรวมจิตร )