ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิพากย์และนำเสนอผลงานทางวิชาการ 23-24 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนรัตนบุรีเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยดำเนินการจัดประชุมการวิพากย์และนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะครู กรรมการ ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมดังกล่าว

meeting index

meeting sirindhorn 2

meeting sirindhorn 4

meeting sirindhorn 1

meeting sirindhorn 3