ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปิดการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 23.00 น. (NEW)

เนื่องจากมีบางโรงเรียนส่งข้อมูลไม่ทันและประกอบกับมีการเพิ่มรายละเอียดการกรอกข้อมูลบางส่วนจึงได้มีการขยายเวลาในการกรอกข้อมูลให้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โดยแต่ละโรงเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. โครงงานภาษาอังกฤษ

     - ชื่อโครงงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

     - ชื่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา และที่ปรึกษาพิเศษ เป็นภาษาไทยเท่านั้น

     - อัพโหลดไฟล์ รูปเล่มฉบับเต็ม และ บทคัดย่อ เป็นที่เรียบร้อย

2. โครงงานภาษาไทย

    - ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย

3. กรอกข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมงานโดยแยกดังนี้

    - นักเรียนชั้น ม.4

    - นักเรียนชั้น ม.5

    - นักเรียนชั้นม.6

    - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน

    - อื่นๆ(บุคลากรภายนอกโรงเรียน)